Softly, Softly (1966) (it)

Softly, Softly 1966
    []