Forbrydelsen (2007) (da)

Forbrydelsen 2007

Forbrydelsen Download - Vi føl­ger spo­ret og kon­se­kven­ser­ne af en gru­som for­bry­del­se, som for­gre­ner sig vidt og bredt i Kø­ben­havn. I takt med ef­ter­forsk­nin­gen åb­nes Kø­ben­havn som en ki­ne­sisk æske - fuld af hem­me­lig­he­der og magt­kam­pe. Start­skud­det går, da en ef­ter­forsk­nings­le­der i drabs­af­de­lin­gen har sid­ste ar­bejds­dag, før hun skal tage hul på et nyt ka­pi­tel i sit liv. En næ­sten helt al­min­de­lig fa­mi­lie på Ve­ster­bro pas­ser sam­ti­dig sin hver­dag og går i flyt­te­pla­ner, ind­til for­æl­dre­ne plud­se­lig bli­ver ka­stet ud i de­res vær­st tæn­ke­li­ge ma­re­ridt. En top­po­li­ti­ker er si­de­lø­ben­de i gang med en ben­hård valg­kamp, som teg­ner loven­de. Alle bli­ver de plud­se­lig en del af den sam­me hi­sto­rie, da po­li­ti­et kom­mer på spo­ret af for­bry­del­sen. En drabs­sag star­ter, og jag­ten på ger­nings­man­den sæt­ter ind. I lø­bet af 20 in­ten­se dage i novem­ber æn­dres de­res liv for be­stan­digt.
  • gratis streaming
  • fuld episode
  • se serier
  • se online